Walking Tourเส้นทางที่ 1 (รัตนโกสินทร์รอบใน)


สถานที่ สายรถเมล์ที่ผ่าน
1. วัดกัลยานิมิตร 44,53,82, ปอ.12,44
นั่งรถเมล์หรือจะไปที่ท่าเตียน หรือท่าราชินี ข้ามเรือข้ามฟากไป มีพระพุทธรูป หลวงพ่อโต (ซำปอกง) สมัยสุโขทัย องค์ใหญ่เหมือนกับหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา และมีระฆังใบใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
2. วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) 19,57,83
สร้างในสมัยปลายอยุธยา สร้างเสร็จสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่ 4 พระปรางค์สูง 82 เมตร ฐานกว้าง 234 เมตร ศิลปเขมร และติดกระเบื้องเคลือบหลากสีจากประเทศจีน
3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 12,44,91,82, ปอ.1,8,12,44
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ศูนย์รวมความรู้ว่าด้วยเรื่องตัวยา สมุนไพรไทย และหัตถกรรมต่างๆ ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่มาก ยาว 49 เมตร พระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกมงคล 108 ประการ เปิดเวลา (08.00-15.00)
4. ท่าเรือราชวรดิษฐ 1,3,53,82,123, ปอ.1,8
ใช้เป็นท่าเรือสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นประทับเรือพระที่นั่ง ใช้เสด็จทาง ชลมารค หรือประกอบพิธีทางน้ำ
5. ท่าช้าง 6,25,44,47,53,82,91,123,201,203, ปอ.1,8,12,14,91
ในสมัยก่อนเป็นที่อาบน้ำของช้าง ปัจจุบันเป็นท่าเรือสำคัญอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นท่าขึ้นลง สำหรับนักท่องเที่ยว เช่าเรือเล็กแล่นไปตามคลอง เพื่อเที่ยวชมชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ
6. วัดระฆังโฆษิตาราม 19,57,83
สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และบูรณะใหม่ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัย รัชกาลที่ 1-3 ภายในหอไตรสร้างด้วยไม้สักกับภาพเขียนที่สวยงาม ละเอียดอ่อน และเคยเป็นบ้านพักอาศัยของรัชกาลที่ 1 ก่อนสถาปนาเป็นกษัตริย์ และภายในวัดมีรูป องค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่งในอดีต เป็นพระผู้มีปฏิปทาในการสร้างพระพิมพ์ สมเด็จวัดระฆังและนำเอาพระคาถาชินบัญชรมาจากลังกาเรียบเรียงใหม่ จนเป็นที่โด่งดัง และเลื่อมใสมาสู่ทุกวันนี้
7. กรมศิลปกร 1,3,44,47,53,59,70,82,123,201,203, ปอ.6,12,44
เป็นศูนย์การศึกษาแหล่งความรู้ และความสวยงามแห่งศิลปกรรม วิเคราะห์วิจัย ด้านโบราณวัตถุ โบราณสถานทุกแห่งในประเทศไทย
8. พระบรมมหาราชวัง 1,2,3,6,9,15,25,3,39,44,53,59,70,82,203, ปอ.6,8,39,44, ปอ.สาย2
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 08.30-11.30,13.00-15.30 น. สิ่งที่น่าสนใจคือหมู่พระที่นั่งสำคัญฯ ได้แก่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอาภรณ์นิโมกปราสาท พระที่นั่งพิมาน รัตนา และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท - ศาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย อยู่บริเวณพระบรม มหาราชวัง เป็นห้องจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ มีของที่ระลึกจัดจำหน่าย
9. วัดพระศรีรัตนศาสดารา (วัดพระแก้ว) 1,2,3,6,9,15,25,33,39,44,53,59,70,82,203, ปอ.6,8,39,44, ปอ.สาย2
ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325) ในตอนแรกที่สถาปนากรุงสยาม และบางกอกเป็นเมืองหลวง ประดิษฐานในโบสถ์ชั้นในคือ องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุดวัดหนึ่ง ในประเทศไทย
10. กระทรวงกลาโหม 1,2,3,9,60, ปอ.2
ตั้งอยู่ริมถนนสนามชัย ตรงข้ามวัดพระแก้ว หน้ากระทรวงมีปืนใหญ่สมัยโบราณ ลายล้อมหลายหลากชนิด
11. ศาลหลักเมือง 1,2,3,6,9,15,19,25,30,39,43,44,47,59,60,64,70,80,91,123,201,203, ปอ.7,12,39,44,80,91, ปอ.สาย2,15
เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาติไทย เมื่อจะสร้างบ้านเมือง ต้องมีการฝังเสาหลักเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีฝังเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ภายในศาลมีเทวรูปสำคัญ 5 องค์ คือ เทพารักษ์ เจ้าพ่อหอกลอง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระกาฬไชยศรี
12. สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุ 1,2,3,6,9,15,19,25,30,39,43,44,47,59,60,64,70,80,91,123,201,203, ปอ.7,12,39,44,80,91, ปอ.สาย2,15
มีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บริเวณนี้เป็นที่ทำนาของประชาชน ยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นสถานที่ประกอบ พระราชพิธีต่างๆ ใช้เป็นที่ตั้งพระเมรุ เผาศพของเจ้านาย จึงเรียกกันติดปากว่า ทุ่งพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่านามนี้ไม่เป็นมงคล จึงโปรดเกล้าฯ ให้ เรียกใหม่ว่า "ท้องสนามหลวง"
13. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ 53,91,201,203, ปอ.1,91
ตั้งอยู่ถนนหน้าพระธาตุ (สนามหลวง) เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นที่เทศนาธรรม เรียนทุกวันอาทิตย์ และมีการอบรม เรื่องยาสมุนไพร
14. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,6,9,15,19,30,32,33,39,43,53,59,64,70,80,82,201,203, ปอ.1,6,39,80, ปอ.สาย 15
สร้างในปี 2477 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้า ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ของประเทศโดยเฉพาะสาขา วิชากฎหมาย การปกครอง การทูต
15. โรงละครแห่งชาติ 3,9,15,19,30,32,33,39,43,53,59,64,65,70,82,203, ปอ.6,39, ปอ.สาย15
จัดแสดงการละเล่น การละคร จัดขึ้นทุกวันศุกร์และเสาร์ ปลายเดือน นอกจากนี้ ก็มีรายการแสดงของศูนย์สังคีตศิลป์
16. หอศิลป์แห่งชาติ ปอ.6
ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตรงข้ามกับโรงละครแห่งชาติ เป็นที่จัดนิทรรศการ ศิลปวัตถุ ภาพวาดโดยจิตรกรไทย เปิดให้ชมในวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 โทร.281-2224

|Previous |NEXT |

หากเพื่อนๆ มีสถานที่อะไรเพิ่มเติมก็ช่วยกรอกข้อมูลข้างล่างนี่ได้เลยครับ

ที่อยู่อีเมล์:
ชื่อสถานที่:
สายรถเมล์ที่ผ่าน:
คำแนะนำเพิ่มเติม: