โครงการ
โดยสารรถเมล์ ลดปัญหาจราจร
การโดยสารรถเมล์นั้นมีส่วนช่วยให้การจราจรไม่ติดขัด
ช่วยชาติกันประหยัดน้ำมันได้ซึ่งเราต้องสั่งนำเข้ามามีมูลค่ามหาศาล
เราไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่จอดรถ ค่าที่จอด

วัด
วัด สายรถเมล์ที่ผ่าน
กระทุ่มเสือปลา ปอ.18
กระโจมทอง -
กลาง (ถ.นครเขื่อนขันธ์) 6,82,138, ปอ.6,10, ปอ.สาย138
กลาง (รามคำแหง) 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
กองแก้ว -
กันตะยาราม 4,9,43,103,111
กัลยาณมิตร -
กำแพง 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
เขียน -
คลองภูมิ 89,205, ปอ.สาย205
คลองเตยใน 4,13,47,74,102,107,136,141,149, ปอ.7,20,22,141, ปอ.สาย136,205
คลองใหม่ 89,205, ปอ.สาย205
คูหาสวรรค์ 7,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9, ปอ.สาย7,84, ปอ.พ.5,10,12
คู้บอน 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
ค้างคาว -
เครือวัลย์ 19,57,83
แค 6,82,138, ปอ.6,10, ปอ.สาย138
แคนอก -
โคนอน -
จันทราราม 18,110, ปอ.สาย18, ปอ.พ.1, ป.25
จันทร์ -
จันทร์นอก 22,89,205, ปอ.สาย205, ป.25
จันทร์ใน 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15, ปอ.พ.3,9,20
จากแดง -
เจ้ามูล 28,42,57,68,80,84,91,103,108,146, ปอ.7,9,10,80,91, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.10
เจ้าอาม 40,57,79,83, ปอ.พ.18
แจงร้อน 6,37,85
แจ้งศิริสัมพันธ์ -
ฉิมทายิกาวาส 83,149
เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร -
ชมภูเวก 69
ชลประทานรังสฤษฎ์ 32,33,51,90,104, ปอ.5,6, ปอ.พ.1,16
ชิโนรส 40,56,83,149, ปอ.พ.18
ชีป่า 30,51,63,65, ปอ.5
ช่องนนทรีย์ 67,89,102,205, ปอ.สาย67,205
ช่องลม (พรานนก) 57,81,83,91
ช่องลม (รัชดาภิเษก) 67,89,102,106,205,ป.25ข,ท.30,ปอ.20, ปอ.26,ปอ.สาย102,ปอ.สาย205
โชติการาม -
ไชยทิศ 28,40,42,56,57,68,80,83,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.18
ดงมูลเหล็ก 40,56,83,149, ปอ.พ.18
ดวงแข 46,53
ดอกไม้ 89,205, ปอ.สาย205
ดาวคะนอง 6,17,88
ดาวดึงษาราม 19,30,42,68,79,80,81,91,123,203, ปอ.3,7,9,11,17, ป.68
ดีดวด 28,42,57,68,80,81,91,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.10
ดุสิตาราม 19,30,42,68,79,80,81,91,123,203, ปอ.3,7,9,11,17, ป.68
ด่าน 89,205, ปอ.สาย205
ด่านสำโรง 2,23,25,46,102,116,129,142, ปอ.7,8,11,13,126, ปอ.สาย2,142
ตะกล่ำ -
ตำหนักใต้ 69
ต้นไทรย์ ปอ.20
ใต้ ปอ.20
ไตรมิตร 4,7,25,40,73, ปอ.1,7
ไตรรัตน์นาราม 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
ทอง 28,56,66,103,108,203, ปอ.10, ปอ.พ.1, ป.25
ทองนพคุณ 6,42,43, ปอ.สาย3
ทองนาปรัง -
ทองบน 89,205, ปอ.สาย205
ทองสุทธาราม 30,56,63,65, ปอ.5
ทองเพลง 57
ทองใน ปอ.20
ทางหลวง 30,51,63,65, ปอ.5
ทินกรนิมิตร 30,32,33,63,65,90,114, ปอ.6,9,126, ปอ.พ.1
ทุ่งลานนา -
ทุ่งเสรี -
ท้องคุ้ง ปอ.13
ท้ายเมือง -
เทพนารี 18,110, ปอ.สาย18, ปอ.พ.1, ป.25
เทพลีลา 12,22,58,60,61,71,92,93,99,109,113,115,137, ปอ.1,14,92,126, ปอ.พ.3,4,7,10,15,17,301,302,305,307
เทพศิรินทร์ 15,47,48,109,113,204, ปอ.8, ปอ.สาย15
เทพากร 18,110, ปอ.สาย18, ปอ.พ.1, ป.25
เทวสุนทร 29,52,59, ปอ.4,10,29, ป.2
ไทร 89,205, ปอ.สาย205
ธรรมมงคล 2,23,25,38,45,46,48,102,116,129,132,139,142, ปอ.7,8,11,13,38,126, ปอ.สาย2,139,142, ท.4,30
ธาตุทอง 2,23,25,38,40,45,48,71,98,133, ปอ.1,8,11,13,38, ปอ.พ.6,7
นครป่าหมาก 40,57,79,83, ปอ.พ.18
นวลนรดิศ 7,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9,80,91, ปอ.สาย7,84, ปอ.พ.5,10,12
นาคปรก -
นางชี -
นางนอง 10,43,111
น้อยนพคุณ 70
น้อยนอก -
น้อยนางหงษ์ 28,56,66,103,108,203, ปอ.10, ปอ.พ.1, ป.25
บวรมงคล 28,56,66,103,108,203, ปอ.10, ปอ.พ.1, ป.25
บัวขวัญ -
บางกระสอบ -
บางกระเจ้ากลาง -
บางกอบัว -
บางขมิ้น -
บางขุนนนท์ 40,57,79,83, ปอ.พ.18
บางนานอก 102
บางน้ำชน 6,88,99,111
บางน้ำผึ้งนอก -
บางน้ำผึ้งใน -
บางบัว 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
บางบำหรุ 19,28,30,57,66,123,124,127,146, ปอ.3,7,11,17, ปอ.พ.8
บางพึ่ง 6,37,85
บางวัว -
บางสะแกใน 1,15,57,75,68,89,101,108,147,205, ปอ.สาย15,68,205, ป.25
บางหญ้าแพรก ปอ.13
บางเตย 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95
บางเสาธง -
บางแพรกเหนือ -
บางแพรกใต้ -
บางไส้ไก่ 19,40,56,57,149
บึงทองหลาง 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
บุคคโล 6,17,88
เบญจมบพิตร 72,79, ปอ.3
โบสถ์ 7,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9, ปอ.สาย7,84
ปทุมวนาราม 11,47,48,93,113,204, ปอ.1,8, ปอ.พ.1
ปรก 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15
ประดู่ (เพชรเกษม) 7,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9,80,91, ปอ.สาย7,84, ปอ.พ.5,10,12
ประดู่ (ประชาราษฎร์) 16,30,32,33,49,64,65,66,90,117, ปอ.5,6
ปรินายก 70,79,201, ปอ.3,9, ปอ.พ.8,304
ปริวาส 89,205, ปอ.สาย205
ปลัดเปรียง 38,46,48,132,133,139,207, ปอ.38, ปอ.สาย139, ท.4,30
ปัฐวิกรณ์ 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95
ปากน้ำ 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
ปากน้ำฝั่งใต้ -
ปากบ่อ ปอ.20
ป่าเกด -
เปาโรหิตย์ 28,56,66,103,108,203, ปอ.10, ปอ.พ.1, ป.25
โปรดเกศเชษฐาราม 6,37,85
ผ่องพลอย -
ไผ่เงินโชตินาราม 35,62
ฝาง 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
พญาปราบปัจจามิตร 82,138, ปอ.6
พระยาทำ 19,57,83
พระยาสุเรนทร์ -
พระร่วงประสิทธิ์ -
พระศรีมหาธาตุ 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
พระศรีรัตนศาสดาราม 1,15,25,30,33,39,43,44,47,59,64,80,201,203, ปอ.3,8,12,44
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 1,25,44,47,53,82,91, ปอ.12,44
พลับพลา 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
พิชัยญาติ -
พุทธสถานสันติอโศก 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95
เพลง (พัฒนาการ) -
เพลง (ภานุรังษี) -
เพลงวิปัสสนา 28,40,42,56,57,68,80,83,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.18
โพธิ์ทอง 30,51,63,65, ปอ.5
โพธิ์นิมิตร 4,9,43,103,111
โพธิ์แก้ว 76,105,140,141,142,205
โพธิ์แมนคุณาราม 22,35,62,77,ปอ.26,ปอ.สาย22,ปอ.สาย62
ภคินีนาถ 18,56,66,110
ภาษี 11,58,60,93,99,113,206, ปอ.12
ภูเขาทอง 2,15,39,44,59,60,79, ปอ.12,39,44
มงคลาวราราม 111,120
มหาธาตุ 3,15,30,32,33,39,43,53,59,70,91,203, ปอ.3,6
มหาบุศย์ ปอ.20
มหาวงศ์ -
มะลิ 28,40,42,56,68,79,80,103,146, ปอ.7,9,10
มัชฌันโชติการาม 49,50,97
ม่วงแค 1,16,35,36,75,93
โมกข์ 82,138, ปอ.6
ยาง ปอ.20
ยางบางจาก 7,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9, ปอ.สาย7,84, ปอ.พ.5,10,12
ยางสุทธาราม 40,56,81,83,91, ปอ.พ.18
ยานนาวา 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15
ยายร่ม 68,76,101,105,140,141,142,147, ปอ.140,141, ปอ.สาย68,142
ยี่สาย 28,42,56,68,79,80,91,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ป.25
รวก (ซอยวัดรวก) 28,56,66,103,108,203, ปอ.10
รวก (พระราชวิริยาภรณ์) 6,85
ระฆังโฆษิตาราม 19,57,83
ราชคฤห์ 43,49,103,111
ราชสิงขร 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15, ปอ.พ.3,9,20
ราชสิทธาราม 40,57,149
ราชโอรส 43,120
ราษฎร์บูรณะ 6,88
ราษฎร์รังสรรค์ -
ราษฎร์ศรัทธา 26
ราษฎร์ศรัทธาธรรม 2,25,38,46,48,116,132, ปอ.7,8,11,13,126
เรืองยศสุทธาราม -
ลาดบัวขาว -
ลาดปลาเค้า -
ลาดพร้าว 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
ลานนาบุญ 30,32,33,63,65,90,114, ปอ.6,9,126, ปอ.พ.1
ลุ่มเจริญศรัทธา 22,35,ปอ.สาย22
วชิรธรรมสาธิต 2,23,25,38,45,46,48,102,116,129,132,139,142, ปอ.7,8,11,13,18,126, ปอ.สาย2,139,142, ท.4,30
วิจิตรการนิมิตร -
วิมุตยาราม 18,203
วิเศษการ 40,56,57,79,81,83,91
ศิริไอยสวรรค์ -
ศรีสุดาราม 40,57,79,83, ปอ.พ.18
ศรีเอี่ยม 207
ศาลาครืน 111,120
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตร 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
ศูนย์ธุดงค์ อมราวนาราม 34,39,114, ปอ.3,39
เศวตฉัตร 6,88,99,111
สมรโกฎิ 134
สร้อยทอง 32,33,49,64,90,117, ปอ.6
สลักใต้ -
สลุด 38,46,48,132,133,139,207, ปอ.38, ปอ.สาย139, ท.4,30
สวัสดิ์วารีสีมาราม 14
สะพาน -
สารอด 20,21,75,82,88,140,141,142, ปอ.4,6,10,140,141,142, ปอ.พ.2,20
สังข์กระจาย 19,40,56,57,149
สังฆทาน -
สังเวช 3,6,15,30,53,82, ปอ.6
สันติธรรมมาราม 6,88,89,111
สัมปัญญาวาส -
สาคร -
สามง่าม 15,47,48,204, ปอ.8
สามพระยา 3,6,9,19,30,32,33,43,53,64,65, ปอ.6,17, ปอ.สาย3, ปอ.พ.3, ป.25
สามัคคีธรรม 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
สามัคคีสุธาวาส 18,110, ปอ.สาย18, ปอ.พ.1, ป.25
สารอด 20,21,37,75,82,85,140,141,142, ปอ.4,6
สำนักวิปัสนาบุญศรีมณีกร 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
สำโรงเหนือ -
สำโรงใต้ -
สิริกมลาวาส -
สีสุก 68,76,101,105,140,141,142,147, ปอ.140,141, ปอ.สาย68,142
สุทธาราม (บางขุนนนท์) 28,40,42,56,57,68,80,83,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.18
สุทธาราม (เจริญนคร) 6,88,89,111
สุทธาวาส 83,149
สุทธิวราราม 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15
สุวรรณ 3,6,89,149, ปอ.สาย3, ปอ.พ.12
สุวรรณคีรี 19,28,30,57,66,123,124,127,146, ปอ.3,7,11,17, ปอ.พ.18
สุวรรณาราม 28,42,56,68,79,80,91,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ป.25
เสมียนนารี 3,29,52,69,134,206, ปอ.4,10,29,134, ป.2
โสมนัส 5,10,53,96
หนามแดง 116
หนังราชวรวิหาร 10,43,111
หลักสี่ 29,59,95, ปอ.4,10,13,29, ปอ.สาย95, ป.2
หัวลำโพง 4,21,25,29,34,40,46,67,73,109,113, ปอ.1,7,29, ปอ.สาย67, ปอ.พ.5
ห้วยขวาง 54,74,117,204
แหลม ปอ.13
ใหญ่ศรีสุพรรณ 7,42,57,68,84,89,101,103, ปอ.10, ปอ.สาย7,68,84, ปอ.พ.5,12
ใหม่ตึก -
ใหม่ทองเสน 3,65,90,117
ใหม่พิเรนทร์ 40,56,83,149
ใหม่ยายนุ้ย -
ใหม่ยายแป้น 40,57,79,83, ปอ.พ.18
อนัมนิกายาราม 32,33,49,64,90,117, ปอ.6
อมรศิริ -
อมฤต -
อรุณราชวราราม 57,83
อัปสรสวรรค์ 4,9,10
อัมพวา 40,56,83,149
อินทรวิหาร 3,6,9,19,30,32,33,43,49,53,64,65, ปอ.6,17, ปอ.สาย3, ปอ.พ.8, ป.23(สาย 53เดิม)
อินทราราม 4,9,43,103,111
อินทร์บรรจง 1,22,89,205,ป.25ข,ปอ.4(เสริม),ปอ.สาย1, ปอ.สาย22,ปอ.สาย205
อุทัยธาราม 11,23,58,60,72,93,99,113,206, ปอ.12, ปอ.พ.3,7,15,301,302,303,307


Top
ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะค่อนข้างเก่าไปนิด ก็อยากให้เพื่อนๆ ช่วยๆ กันเช็ค(เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
และส่งข้อมูลที่ Updated มาให้ผมสักนิด
ที่อยู่อีเมล์:
ชื่อวัด:
สายรถเมล์เพิ่มเติมหรือแก้ไข: