โครงการ
โดยสารรถเมล์ ลดปัญหาจราจร
การโดยสารรถเมล์นั้นมีส่วนช่วยให้การจราจรไม่ติดขัด
ช่วยชาติกันประหยัดน้ำมันได้ซึ่งเราต้องสั่งนำเข้ามามีมูลค่ามหาศาล
เราไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่จอดรถ ค่าที่จอด

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โทรศัพท์ สายรถเมล์ที่ผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 241-0740 3,16,30,32,33,49,64,65,66, ปอ.5,6,17, ปอ.สาย3
กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) - 32,33,51,90,104, ปอ.5,6
กรุงธน 438-4467-9 10,20,21,37,57,68,76,82,85,101,105,120, ปอ.6,10, ปอ.สาย68
กรุงธน 2 - 20,21
กรุงเทพ 318-0066 11,23,58,60,72,93,99,113,206, ปอ.12, ปอ.สาย23, ปอ.พ.3,7,15,301,302,303,307
กรุงเทพคริสเตียน 233-6981-9 15,76,77,115, ปอ.2,4,5,15, ปอ.สาย15, ปอ.พ.1,2,9,12,17,20, ป.2
กรุณาพิทักษ์ 286-6804-7 22,62,67,89, ปอ.สาย67
กลาง 221-6141-59 15,21,35,47,48,49, ปอ.8, ปอ.สาย15, ป.23
กล้วยน้ำไท 381-2006-20 22,40,45,46,71,98,102,109,115,116,133,149, ปอ.7,20, ปอ.พ.17
กล้วยน้ำไท 2 - 2,23,139, ท.30, ปอ.7,8,11,13,126, ปอ.สาย2,23
คลองตัน 319-2103 11,23,58,60,93,99,113, ปอ.12, ปอ.พ.3,7,10,15,301,302,303,307
คามิลเลียน 391-0136 11,23,58,60,93,99,113, ปอ.12, ปอ.พ.3,7,10,15,301,302,303,307
จุฬาลงกรณ์ 252-8131-9 4,14,45,46,47,67,74,76,106,115,141,148, ปอ.7,141, ปอ.สาย15,67, ปอ.พ.17
เจริญกรุงประชารักษ์ 289-4863 1,17,75
เจ้าพระยา 434-0265,0117 19,28,30,57,66,123,124,127,146, ปอ.3,7,11,17, ปอ.พ.8
ชลประทาน 583-8374-8397 32,33,51,90,104, ปอ.5,6, ปอ.พ.1,16
เซนต์หลุยส์ 212-0033-48 17,106,116,149, ปอ.สาย15,67
เซนต์โยเซฟ 236-4116 1,16,35,36,75,93, ปอ.สาย36, ปอ.พ.3,6,16
เดชา 246-1685-93 14,17,23,34,36,38,39,54,59,62,63,72,77,139,140,204, ปอ.2,13,29,38,62,140, ปอ.สาย36
เด็ก 246-1260 8,12,14,18,24,28,63,92,96,97,104,108,112,201, ปอ.9,10,16,24,29,32,33,92, ปอ.สาย12, ปอ.พ.8, ท.1
ตา หู คอ จมูก 412-1950-4 19,28,30,40,57,66, ปอ.7,16
ตากสิน 437-0116 3,6,42,43,57,89,120,149, ปอ.5
ตำรวจ 252-8111-25 2,13,14,15,25,40,45,48,54,73,74,76,77,79,204, ปอ.1,4,5,8,11,13,15,34,76, ปอ.สาย2,15,73
ทหารผ่านศึก 245-0661 24,69,92,108,129,138, ปอ.4,23,92, ปอ.สาย138, ป.2
ทิวาทิพย์ - 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
ท่าเรือ 245-0661 74,107,136,149,205, ปอ.สาย205
เทพธารินทร์ 240-2727 22,45,46,72,109,115,116,154, ปอ.7,20,35,46
เทียนฟ้ามูลนิธิ 237-2190-4 1,4,25,40,53,73, ปอ.1,7, ปอ.พ.5, ป.23
ธนบุรี 411-0401-7 40,56,83,149, ปอ.พ.18
ธัญญารักษ์ - 29,39,34,59,95, ปอ.4,10,11,21,22,29,39
นนทบุรี 525-0401-4 -
นนทเวช 589-5489-91 24,63,69,70,104,114,134,206, ปอ.9,126,134, ป.13
นพรัตน์ราชธานี 517-4270-9 26,60,71,96,115, ปอ.1
บางนา 393-8534-5 38,46,48,132,133,139,207, ปอ.38,46, ปอ.สาย139, ท.4,30
บางนา 2 - 132,133
บางรัก 286-0108,0431 77,106,116,149,ปอ.35, ปอ.สาย15,67
บางไผ่ 457-2437-8 7,7ก,15,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9,32,38,80,91, ปอ.สาย7,84, ปอ.พ.5,10,12
บำราศนราดูร 588-3101-3 18,32,33,51,63,90,114, ปอ.5,6,9,126, ปอ.พ.1
บำรุงราษฎร์ 253-0250-69 2,25,40,48, ปอ.1,8,11,13, ปอ.สาย2, ปอ.พ.6,7, ท.14
ประสาท 245-8010 8,12,18,28,44,67,92,96,97,108, ปอ.9,10,16,32,44, ปอ.สาย12
เปาโล (สะพานควาย) 279-7000-9 3,8,26,27,28,29,34,38,39,44,52,59,63,77,90,96,104,108,112,122,145, ปอ.2,3,9,10,13,38,44,145, ปอ.พ.2,8,11,16, ป.1
พญาไท 1 245-2620-1 14,17,18,38,62,63,72,77,139,140,204, ปอ.13,38,140, ปอ.สาย18,139
พญาไท 2 270-0780-9 8,26,27,28,29,34,38,39,54,59,63,74,77,96,97,104,108,112,153,204, ปอ.2,3,7,10,13,19,29,38,39,153, ปอ.พ.2,8,11,15,16, ป.1
พญาไท 3 270-0780-9 7,7ก,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9,37,80,84,91,101, ปอ.สาย7, ปอ.พ.5,10,12
พระประแดง 394-0916-8 82,138,ปอ.23
พระมงกุฎเกล้า 246-1400-28 8,12,14,18,24,28,63,92,96,97,104,108,112,201, ปอ.9,10,16,24,32,33,92, ปอ.สาย12, ปอ.พ.8, ท.1
พร้อมมิตร 259-0373-8 2,25,38,40,48,98, ปอ.1,8,11,13,38, ปอ.สาย2, ปอ.พ.6,7
พัฒนเวช 392-5287-8 22,71,109,115,133,206, ปอ.1,126, ปอ.พ.7,17
เพชรเวช 318-0080-1 11,23,58,60,72,93,99,113,206, ปอ.12, ปอ.พ.3,7,10,15,301,302,303,307
แพทย์ปัญญา 314-0726-9 22,58,60,71,92,93,99,109,113,115,137, ปอ.1,14,92,126, ปอ.พ.3,7,10,15,301,302,303,307
มิชชั่น 282-1100 16,23,96,99,148,201, ปอ.5,9,32, ปอ.สาย23
มิตรภาพ 437-0340-1 3,4,7,10,21,37,82,85, ปอ.6, ปอ.สาย3, ปอ.พ.5,18
เมโย 579-9660-75 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18
ยศเส 223-2852-4 15,47,48,109,113,204, ปอ.8, ปอ.สาย15
ยาสูบ 212-5112 17,106,116,149, ปอ.สาย15,67
ยันฮี - 18,110,203
เยาวรักษ์ 465-0268 10,43,111
ยุวประสาทไวทโยอุปถัมภ์ - 102,142,ปอ.7,8,11,102,143, ปอ.สาย2
รถไฟ 223-7960 2,11,23,38,58,60,62,72,76,93,99,113,139,140, ปอ.12,38
ราชวิถี 246-0052 8,12,14,18,28,92,96,97,108,112,201, ปอ.9,10,16,24,92, ปอ.สาย18, ปอ.พ.8, ท.1
ราชานุกูล (ปัญญาอ่อน) 245-4601-4 12,13,36,54,61,73,201, ปอ.14,15, ปอ.พ.4,9,20,305
รามคำแหง 374-0200-16 58,60,71,92,93,95,109,113,115,122,126,137,207, ปอ.1,12,126
รามาธิบดี 246-1073-99 8,18,44,67,92,96,97, ปอ.9,44
ราษฎร์บูรณะ 427-0175-9 20,21,37,75,82,85,140,141,142, ปอ.4,6
โรคทรวงอก 588-3114 32,33,51,69,104, ปอ.5,6
โรคผิวหนัง กามโรค 521-1688 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
ลาดพร้าว 539-6802 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
เลิศสิน 235-0330-7 15,76,77,115, ปอ.2,4,5,15, ปอ.สาย15, ปอ.พ.1,2,9,12,17,20, ป.2
วชิระพยาบาล 243-0151-79 3,16,30,32,33,49,64,65,66, ปอ.5,6,17, ปอ.สาย3
วิภาวดี 561-1258-67 24,29,52,63,104,112,114,206, ปอ.4,9,10,29,126
ศรีธัญญา 525-0981-5 32,33,51,63,90,114, ปอ.5,6,9,126, ปอ.พ.1
ศิริราช 411-0241-9 57,81,83,91, ปอ.91
สงฆ์ 274-1825-8 18,39,44,67,72,92,96,97,201, ปอ.3,9,39,44
สถานเสาวภา 252-0162-4 4,16,21,45,47,67,77,141, ปอ.2,4,5,7,15
สภากาชาดไทย 252-8181-9 4,16,21,45,47,67,77,141, ปอ.2,4,5,7,15
สมิติเวช (สุขุมวิท) 392-0011 2,25,38,40,48,98, ปอ.1,8,11,13,38, ปอ.สาย2, ปอ.พ.6,7
สมิติเวช (ศรีนครินทร์) - 145, ปอ.20,145
สมเด็จพระปิ่นเกล้า 468-0116-20 10,20,21,37,57,68,85,101,105,120, ปอ.6,10, ปอ.สาย68
สมเด็จเจ้าพระยา 437-0200-08 6,43
สยาม 514-2157-9 8,27,44,92,96,122,16,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
สาธร 234-3027-9 15,76,77,115, ปอ.2,4,5,15, ปอ.สาย15, ปอ.พ.1,2,9,12,17,20, ป.2
หัวเฉียว 223-1350-70 15,47,48, ปอ.8


Top
ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะค่อนข้างเก่าไปนิด ก็อยากให้เพื่อนๆ ช่วยๆ กันเช็ค(เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
และส่งข้อมูลที่ Updated มาให้ผมสักนิด
ที่อยู่อีเมล์:
ชื่อโรงพยาบาล:
เบอร์โทรศัพท์:
สายรถเมล์เพิ่มเติมหรือแก้ไข: